Loading...

Alexius advocaten

Privacy beleid

Privacy beleid

VVZRL Alexius en haar advocaten verwerken het kader van hun activiteiten persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: GDPR). Met dit privacy beleid informeren we u over de persoonsgegevens die worden verwerkt.

De verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens is mr. Jeroen Pinoy . U kan hem/ons bereiken op onderstaand adres, per e-mail of telefonisch:

Adres: Cellebroedersstraat 13, 2800 Mechelen
Telefoon: 0032 15 417360
Email: advocaten@alexius.be of secretariaat@alexius.be

Doeleinden voor het verzamelen van persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: onze activiteiten als advocaat (o.m. bijstand bij procedures in en buiten rechte en juridisch advies), personeelsadministratie, beheer van het personeel, facturatie en boekhouding, klanten- en leveranciersbeheer en netwerkactiviteiten, veiligheid, samenwerking met andere advocaten en met diverse dienstverleners, rekrutering en selectie, kennisopbouw en –beheer.

De verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken enkel persoonsgegevens wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven, wanneer de verwerking van de gegevens noodzakelijk is voor de verlening van onze diensten, wanneer de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, wanneer de verwerking noodzakelijk is voor een taak van algemeen belang, of om de vitale belangen van de betrokkene te beschermen.

De persoonsgegevens van wie met ons in een contractuele relatie staat worden automatisch verwerkt omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Het meedelen van persoonsgegevens kan een noodzakelijke voorwaarde zijn om een overeenkomst te sluiten.

De persoonsgegevens van derden worden verwerkt wanneer dit noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang (bijstand van advocaten in en buiten rechte) enerzijds en voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons cliënteel anderzijds. Deze gerechtvaardigde belangen bestaan in de uitvoering van onze diensten als advocatenkantoor voor de betrokken cliënt.

Categorieën persoonsgegevens

De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen worden verzameld: naam, adres, telecommunicatiegegevens, boekhoudkundige gegevens waaronder rekeningnummer en financiële informatie, geslacht, leeftijd, rijksregisternummer, btw- en/of ondernemingsnummer, informatie i.v.m. werksituatie, toestand van sociale zekerheid en gerelateerde informatie, loongegevens, gegevens aangaande burgerrechtelijke, administratierechtelijke en strafrechtelijke procedures, waaronder veroordelingen en strafbare feiten, gegevens aangaande gezondheid (in functie van juridische bijstand in en buiten procedure), familiale toestand, burgerlijke staat, afbeeldingen, beeld- en geluidsopnames.

Ontvangers of categorieën

De categorieën van ontvangers van persoonsgegevens zijn de volgende: gerechtelijke instanties, overheidsdiensten, ondernemingen en particulieren (cliënten, tegenpartijen en derden), advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, experten, IT-dienstverleners, vertalers, sociaal secretariaat en andere dienstverleners van het kantoor.

Als advocaat zijn wij gehouden aan het door de deontologie voorgeschreven en opgelegde beroepsgeheim in de omgang met persoonsgegevens.

Uw persoonlijke rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens

U heeft -onder voorbehoud van ons beroepsgeheim- het recht om op elk ogenblik informatie te vragen over de persoonlijke gegevens die we over u bijhouden.

U kan, op eigen verzoek, onjuiste gegevens wijzigen en onvolledige gegevens aanvullen.

U heeft het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens te wissen, behalve wanneer de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van de door u aan ons toevertrouwde opdracht, hetzij om reden van het nakomen van een wettelijke verwerkingsverplichting of een taak van algemeen belang die op ons rust, of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

U heeft het recht om te vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken in volgende gevallen: als u meent dat uw persoonsgegevens onjuist zijn, als er volgens u geen rechtmatig belang is voor de verwerking van uw persoonsgegevens, als wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar u die wel nodig heeft voor de instelling, uitoefening, of onderbouwing van een rechtsvordering, en als u gefundeerd bezwaar heeft tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in zoverre dit bezwaar verenigbaar is met de door u aan ons toevertrouwde opdracht.

U kan uw hoger vermelde rechten uitoefenen door ons te contacteren via de op deze website vermelde contactgegevens. U dient zich te legitimeren , zodat wij in de mogelijkheid verkeren na te gaan dat niet een andere persoon uw rechten uitoefent. Desgevallend zullen wij zo snel mogelijk uw klacht behandelen. Ook bij eventuele andere vragen of opmerkingen m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens of ons privacybeleid, kan u ons contacteren.

Periode van bewaring

Uw persoonsgegevens blijven, indachtig voor ons geldende aansprakelijkheidstermijnen, termijnen voor het bijhouden van boekhoudkundige stukken en in het belang van het cliënteel, bewaard gedurende tien jaar na datum van afsluiting van het laatste dossier waarop de persoonsgegevens betrekking hebben. Persoonsgegevens die niet gerelateerd zijn aan een dossier behandeld door een advocaat, blijven bewaard zolang als nodig is om de activiteiten uit te voeren die in deze policy zijn vermeld.

Inbreuken en klachten

Bij een inbreuk in verband met uw persoonsgegevens, melden wij dit uiterlijk 72 uur na kennisgeving aan de toezichthoudende overheid. In de melding worden alle volgens de GDPR verplichte gegevens opgenomen.

Wanneer de inbreuk een risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, wordt u onverwijld daarover geïnformeerd

Eventuele klachten kan u indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Cookies

Functionele cookies:

Onze website maakt gebruik van enkele noodzakelijke cookies omdat ze onze bezoekers toestaan doorheen de site te navigeren en de belangrijkste functies van onze site te gebruiken.

Niet-functionele cookies:

We gebruiken analytics- en prestatiecookies om informatie te verzamelen en zo uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons tevens toe om de website te optimaliseren.

Uw webbrowser laat u evenwel toe om op elk ogenblik uw cookie -instellingen te wijzigen, cookies te blokkeren en/of aanwezige cookies te verwijderen. Deze instellingen zijn doorgaans terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van uw webbrowser.