Loading...

Alexius advocaten

Tarieven

Tarieven

a. ereloon

Vanaf 1 januari 2014 zijn advocaten aan de BTW-plicht onderworpen en dienen wij 21% B.T.W. aan te rekenen op het ereloon en de kosten. Ereloon en kosten worden bij de aanvang van een dossier met de cliënt vooraf besproken.

Er gelden algemeen genomen drie ‘systemen’ inzake honorering, die de vergoeding zijn voor de door de advocaat geleverde prestatie.

In de eerste plaats worden de niet in geld waardeerbare zaken aangerekend per tijdseenheid : een tijdseenheid is gelijk aan één uur en het hiervoor in rekening te brengen ereloontarief wordt overeengekomen met de cliënt.

Dit ereloontarief wordt bepaald in functie van o.m. de financiële draagkracht van de cliënt, het belang van een zaak, de hoogdringendheid, de moeilijkheidsgraad van het dossier, e.d.

Deze honorering geldt, ongeacht de aard van de prestatie die geleverd werd en die o.m. kan bestaan in consultaties en besprekingen, opzoekingen, opstellen van conclusies, pleidooien, afstappen en bijstand bij expertises, inzage en studie van strafdossiers ter griffie, ed.

In de tweede plaats zijn er de in geld waardeerbare zaken, die aanleiding geven tot het in rekening brengen van een % op de waarde van de zaak en dit volgens een degressieve tabel.

De ‘waarde van een zaak’ wordt bepaald door het bruto bedrag van de vordering (hoofdsom, intresten en verhogingsbedingen zo nodig), ongeacht in welke hoedanigheid de cliënt optreedt.

Dit ereloon wordt berekend per schijf volgens de hierna volgende schalen:

Schijf Percentage
0 – 5.000,00 € 15 %
5.000,00 € - 50.000,00 € 10 %
50.000,00 € - 150.000,00 € 8 %
hoger dan 150.000,00 € 5 %

voor zover een in geld waardeerbare zaak in twee aanleggen (eerste aanleg en hoger beroep) dient behandeld door het advocatenkantoor, worden de hoger omschreven barema’s verhoogd met 50 %.

In de derde plaats en mits voorafgaande afspraak met de cliënt, geldt voor procedureel eenvoudige invorderingen van facturen een systeem waarbij de kosten en het ereloon worden gedekt door het in rekening brengen (bij de tegenpartij) van de rechtsplegingsvergoeding, het verschuldigde verhogingsbeding en de rente op de hoofdsom van het factuur, zodoende de cliënt steeds de garantie heeft zijn factuur voor 100 % te recupereren (uiteraard bij invordering). In geval van onmogelijkheid tot invordering wegens insolvabiliteit van de tegenpartij, worden enkel de werkelijke kosten (zie b.) in rekening gebracht.

b. kosten

Bovenop de hierboven omschreven erelonen passen wij volgende tarieven toe mbt. de kosten:

Administratiekosten

Forfaitaire kost voor opening en afsluiten van een dossier: 85,00 €

Secretariaatskosten (forfaitair)
  • Briefwisseling (brieven en faxen per pagina): 14,60 €
  • Dactylo (uittypen van teksten per pagina): 21,10 €
  • Fotokopieën per pagina: 0,45 €
  • Telefoon uitgaand: 1,10 € per 5 minuten
  • GSM uitgaand: 2,00 € per 5 minuten
Verplaatsingskosten
  • Vacatie (tijdsbesteding voor de verplaatsing): 65,00 €
  • Kilometervergoeding: 0,85 €
  • Andere verplaatsingskosten (trein, vliegtuig, wegentol, …): op voorlegging van stavingsstukken
Deurwaarderskosten

Voor zover deze niet rechtstreeks door de deurwaarder met de cliënt worden afgerekend, op voorlegging van de onkostenstaten van de deurwaarder

Griffiekosten

Rolrechten, registratierechten, kosten voor afschriften, expeditierechten, etc., op voorlegging van stavingsstukken

c. betaling

Het advocatenkantoor zal de hoger omschreven erelonen en kosten kenbaar maken via gedetailleerde kosten en ereloonnota’s vervat in een factuur toegezonden aan de cliënt.

De cliënt kan, afhankelijk van de noodwendigheden van een dossier/zaak, steeds verzocht worden een provisie te betalen.

Provisienota’s en kosten en ereloonnota’s zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na de datum van verzending, tenzij anders bedongen.

Bij gebreke aan betaling binnen de 14 dagen na verzending wordt het totaalbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een intrest van 10 % per jaar en een forfaitaire schadeloosstelling van 10% met een minimum van 150,00 EUR en een maximum van 2.500,00 EUR.

Klachten en opmerkingen m.b.t. onze staten dienen binnen een termijn van 8 dagen na verzending per aangetekend schrijven te worden overgemaakt.

Indien een provisienota of een kosten en ereloonnota ondanks uitdrukkelijk verzoek niet wordt voldaan, worden de werkzaamheden opgeschort nadat de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. Het kantoor en haar individuele advocaten zijn niet aansprakelijk voor schade welke ontstaat als gevolg van de opschorting van de werkzaamheden om voormelde reden.

In geval van betwisting is uitsluitend de reglementering van de Orde van Advocaten en de Belgische wetgeving van toepassing en zijn uitsluitend de Vrederechter van het kanton Mechelen en de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen bevoegd.

Beperking van aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van het kantoor en haar individuele advocaten is beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door de collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering, die door de Orde van Advocaten te Mechelen wordt onderschreven.

De polis kan op eerste verzoek van de cliënt ter inzage worden overgemaakt.